Overeenkomstig artikel 10 van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), stelt Tramites Costa S.L., verantwoordelijk voor deze website, deze informatie ter beschikking van de Gebruikers om haar Gebruiksvoorwaarden te definiëren.

In aanvulling op de hier vermelde inhoud, zijn de specifieke aspecten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website uitgewerkt in de pagina’s Privacybeleid en Cookiesbeleid.

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

 • Bedrijfsnaam: Tramites Costa S.L.
 • Handelsnaam: Tramites Costa S.L.
 • CIF: B93513448
 • Geregistreerd in het Handelsregister van Malaga, blad MA-147181 Volume 5768 Folio 213
 • Maatschappelijke zetel: Avda Ricardo Soriano 12. Edif Marqués de Salamanca 1er -3. 29601 – Marbella (Málaga)
 • Activiteit: Juridische activiteiten.
 • Telefoon: (34) 952775521
 • E-mail: info@supermediastudio.es
 • Domeinnaam: supermediastudio.es
 • Registratie van verwerking overeenkomstig de RGPD: Klanten/leveranciers, Mailinglijsten, Videobewaking, Derden-klanten en Webgebruikers.

Doel van de website

Het doel van de website van “Tramites Costa S.L.” is om klanten en potentiële klanten te informeren over haar producten en/of diensten, contactgegevens, locatie, enz. Daarnaast zal het, waar nodig, ook tot doel hebben informatie te verspreiden die verband houdt met de sector waarin de verantwoordelijke partij werkzaam is.

Regelgevend kader

De activiteit van deze website is onderworpen aan het Spaanse en Europese wettelijke kader, meer bepaald aan de volgende voorschriften:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679, van 27 april, die de verwerking van persoonsgegevens in de landen van de Europese Unie regelt.
 • Organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPD en GDD), een regionale verordening (van toepassing op Spanje), en die veel van de concepten en rechten in de GDPR definieert en uitbreidt.
 • Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), een verordening die van invloed is op websites die op enigerlei wijze langs elektronische weg economische activiteiten ontplooien, zoals het geval is met deze website.

Gebruiksvoorwaarden en verantwoordelijkheden

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van Gebruiker op zich en verbindt zich tot het naleven en de strikte naleving van de voorwaarden die hierin zijn vervat, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn. “Tramites Costa S.L.” is niet aansprakelijk voor enige schade, noch aan zichzelf, noch aan derden, veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van deze website door de Gebruiker. De inhoud van deze website kan derhalve in geen geval worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

“Tramites Costa S.L.” behoudt zich het recht voor om elk soort informatie die op de website kan verschijnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de Gebruikers over deze verplichtingen, waarbij de publicatie op deze website als voldoende wordt beschouwd.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij ononderbroken correct functioneert.

Ononderbroken. Tramites Costa S.L.” sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen voorkomen, dat de website af en toe niet beschikbaar is (bijvoorbeeld server crashes of server onderhoud) of dat er zich overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden voordoen die een tijdelijke toegang tot de website onmogelijk maken. Evenzo kan “Tramites Costa S.L.” geen ononderbroken of volledig foutloze werking van deze website garanderen, noch kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor virussen afkomstig van een telematische transmissie geïnfiltreerd door derden gegenereerd met het doel negatieve resultaten voor een computersysteem te verkrijgen.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website of, in voorkomend geval, de diensten of producten die erop worden aangeboden, niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of deze gebruiksvoorwaarden. Daarom is “Tramites Costa S.L.” niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, commentaren, sociale netwerken of elk ander medium dat derden toestaat om inhoud te publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, staat “Tramites Costa S.L.” ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, die actief meewerken aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden, of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. Indien een gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, wordt hij verzocht ons personeel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

“Tramites Costa S.L.” behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot de website te ontzeggen of in te trekken aan die Gebruikers die zich niet aan onze Gebruiksvoorwaarden houden.

Intellectuele eigendomsrechten

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor zijn werking, ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen zijn het eigendom van “Tramites Costa S.L” of, in voorkomend geval, heeft een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

De gehele inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, alsmede ingeschreven in de desbetreffende openbare registers, en de gehele of gedeeltelijke reproductie en/of publicatie van de website, de computerverwerking, distributie, verspreiding, wijziging of transformatie ervan is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dezelfde. “Tramites Costa S.L.” zal toezien op de naleving van de bovenstaande voorwaarden, evenals op het juiste gebruik van de inhoud die op haar webpagina’s wordt gepresenteerd, door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te oefenen die met haar overeenkomen in geval van schending of overtreding van deze rechten door de Gebruiker.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan “Tramites Costa S.L.” en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke controverse die zou kunnen ontstaan met betrekking tot hetzelfde. In ieder geval heeft “Tramites Costa S.L.” de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaars. “Tramites Costa S.L.” erkent de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid van de partij die er verantwoordelijk voor is, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van hun kant.

Links van derden

“Tramites Costa S.L.” kan aan de gebruiker links of andere elementen ter beschikking stellen die toegang verlenen tot andere websites die aan derden toebehoren. Wij verkopen de producten en/of diensten van dergelijke gelinkte sites niet, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid daarvoor, of voor de informatie die zich daarop bevindt, of de waarheidsgetrouwheid of wettigheid daarvan, of voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

In elk geval verklaart “Tramites Costa S.L.” dat het onmiddellijk elke inhoud zal verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, overgaand tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De taal waarin deze wettelijke kennisgeving is opgesteld en wordt geïnterpreteerd, is het Spaans.

De relatie tussen “Tramites Costa S.L.” en de Gebruiker wordt in al haar aspecten beheerst door de Spaanse wet, waaraan beide partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen in geval van een geschil of vraag met betrekking tot deze website of de activiteiten die er worden uitgevoerd.

In het geval dat het adres van de gebruiker zich buiten Spanje bevindt, komen “Tramites Costa S.L.” en de gebruiker overeen om zich, uitdrukkelijk afstand nemend van elke andere jurisdictie, te onderwerpen aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen van Spanje.