PRIVACY BELEID

“Tramites Costa S.L” zet zich ten zeerste in voor de naleving van de Spaanse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en garandeert de volledige naleving van de gestelde verplichtingen, evenals de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) (EU) 2016/679, van 27 april, en in de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPD en GDD, hierna LOPD).

In overeenstemming met deze regelgeving informeren wij u dat het gebruik van onze website kan vereisen dat bepaalde persoonlijke gegevens worden verstrekt via contactformulieren, of door het verzenden van e-mails, en dat deze zullen worden verwerkt door “Tramites Costa S.L”, verantwoordelijk voor de verwerking, waarvan de gegevens zijn:

 • Bedrijfsnaam: Tramites Costa S.L.
 • CIF: B93642460
 • Geregistreerd kantoor: Avda Ricardo Soriano 12. Edif Marqués de Salamanca 1er -3.

29601 – Marbella (Málaga)

 • Telefoon: (34) 952775521
 • E-mail: info@supermediastudio.es

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elke informatie betreffende een persoon: naam, e-mail, adres, telefoonnummer, NIF/NIE… Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, wordt bovendien om technische redenen bepaalde informatie automatisch opgeslagen, zoals het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen.

“Tramites Costa S.L.”, als Gegevenscontroleur, heeft de plicht om de Gebruikers van haar website te informeren over de verzameling van persoonlijke gegevens die kan worden uitgevoerd, hetzij door het sturen van een e-mail of door het invullen van de formulieren die op de website staan.

Alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst waarvoor het contract is gesloten, of om adequaat te kunnen reageren op het verzoek om informatie van de Gebruiker, zullen worden verkregen. De verzamelde gegevens zijn identificerende gegevens en komen overeen met een redelijk minimum om de verrichte activiteit te kunnen uitvoeren. In het bijzonder worden er op geen enkel moment speciaal beschermde gegevens verzameld. In geen geval zullen de gegevens worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verzameld.

Contactformulieren/e-mail

Doel: Om te reageren op uw verzoek om informatie via ons contactformulier(en).

Legitimatie: De rechtsgrondslag die deze behandeling legitimeert, is de toestemming van de Gebruiker, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

Overdracht van gegevens: Persoonsgegevens zullen worden verwerkt via servers die worden beheerd door OVH, die als de Gegevensverwerker zal worden beschouwd.

Inschrijvingsformulieren voor de mailinglijst (nieuwsbrief)

Doel: Het verzenden van mededelingen, waarvan sommige van commerciële aard, die van belang zijn voor de Gebruikers, in overeenstemming met het onderwerp van de website. Zoals vastgesteld door de LSSICE, verbindt “Tramites Costa S.L” zich ertoe geen commerciële mededelingen te versturen zonder deze als zodanig te identificeren. In dit verband wordt informatie die aan klanten wordt gezonden met het oog op de instandhouding van de eventuele bestaande contractuele relatie, niet als commerciële communicatie beschouwd.

Legitimatie: De rechtsgrondslag die deze verwerking legitimeert, is de toestemming van de gebruiker, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

Overdracht van gegevens: Persoonsgegevens worden verwerkt via servers die worden beheerd door Sendinblue, dat als de Gegevensverwerker zal worden beschouwd.

Minderjarigen

Alleen personen ouder dan 14 jaar mogen persoonsgegevens verstrekken op deze website. Zoals vereist door de LOPD en de GDD, is in het geval van minderjarigen jonger dan 14 jaar, de toestemming van hun ouders of voogden een verplichte voorwaarde voor ons om hun persoonsgegevens te verwerken.

Bovendien mogen alleen personen van 18 jaar en ouder gebruik maken van onze diensten. In het geval van minderjarigen jonger dan 18 jaar, zal de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden een verplichte voorwaarde zijn voor ons om de aangeboden diensten te leveren, tenzij de minderjarige geëmancipeerd is.

Veiligheidsmaatregelen

De gebruikers van de website van “Tramites Costa S.L.” worden ervan op de hoogte gesteld dat de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen waarover wij beschikken zijn getroffen om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van gegevens te voorkomen, om zo de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie die het bevat te garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De in de formulieren verzamelde persoonsgegevens worden alleen verwerkt door het personeel van “Tramites Costa S.L.” of de aangewezen gegevensverwerkers.

De website van “Tramites Costa S.L.” heeft ook SSL-versleuteling, waardoor gebruikers hun persoonlijke gegevens veilig kunnen versturen via de contact- of registratieformulieren op de website.

Nauwkeurigheid van de gegevens

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en verbindt zich ertoe deze actueel te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van zijn gegevens en is als enige aansprakelijk voor eventuele geschillen of gedingen die kunnen ontstaan als gevolg van de valsheid van dergelijke gegevens. Het is belangrijk dat de Gebruiker “Tramites Costa S.L.” op de hoogte brengt van elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens, zodat we ze kunnen bijwerken.

Overdracht van gegevens

“Tramites Costa S.L.” zal uw gegevens niet doorgeven of meedelen aan derden, behalve in de gevallen voorzien door de wet of wanneer het strikt noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Meer bepaald kunnen de gegevens worden doorgegeven aan:

 • Verleners van technologische of computerdiensten
 • Betalingsdienstaanbieders
 • Koeriers- en pakketbezorgingsbedrijven
 • Derden of tussenpersonen, als dienstverleners, die in eigen naam optreden (agentschap, adviesbureau, enz.).

De overdracht van gegevens geschiedt op strikt vertrouwelijke basis, met gebruikmaking van de nodige maatregelen, zoals de ondertekening van vertrouwelijkheidscontracten, of de inachtneming van het privacy beleid dat op hun respectieve websites is uiteengezet. De Gebruiker kan de overdracht van zijn gegevens aan de Gegevensverwerkers weigeren, door middel van een schriftelijk verzoek, via een van de bovengenoemde middelen.

Bovendien kunnen, in de gevallen waarin dat noodzakelijk is, gegevens van cliënten worden doorgegeven aan bepaalde instanties, op grond van een wettelijke verplichting: Spaanse belastingdienst, arbeidsinspectie, enz.

Uitoefening van gebruikersrechten

De LOPD en de RGPD bieden de betrokken partijen de mogelijkheid een reeks rechten uit te oefenen die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens. Daartoe dient de Gebruiker contact met ons op te nemen, onder overlegging van documenten die zijn identiteit bewijzen (identiteitskaart of paspoort), per e-mail aan info@supermediastudio.es, of per schriftelijke mededeling aan het adres dat in onze wettelijke kennisgeving staat. Deze mededeling moet de volgende informatie bevatten: naam en voornaam van de gebruiker, het doel van het verzoek, adres en ondersteunende gegevens.

De uitoefening van rechten dient door de Gebruiker zelf te geschieden. Zij kunnen echter wel worden uitgeoefend door een persoon die gemachtigd is om de gebruiker wettelijk te vertegenwoordigen, mits de documenten worden overgelegd die deze vertegenwoordiging staven.

De Gebruiker kan verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens, dat het recht inhoudt om informatie te verkrijgen over de vraag of hun eigen persoonsgegevens worden verwerkt, het doel van de verwerking die in voorkomend geval wordt uitgevoerd, alsmede de beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens en de mededelingen die zijn gedaan of gepland.
 • Het recht om rectificatie te vragen, indien de persoonsgegevens onjuist of onnauwkeurig zijn, of verwijdering van gegevens die ontoereikend of buitensporig blijken te zijn.
 • Recht om de beperking van hun behandeling te vragen, in welk geval alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen zullen worden bewaard door “Tramites Costa S.L”.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: dit heeft betrekking op het recht van de betrokkene om zijn persoonsgegevens niet te laten verwerken of de verwerking te staken in gevallen waarin zijn toestemming voor de verwerking niet noodzakelijk is, wanneer het gaat om commerciële prospectiebestanden of wanneer het doel is besluiten te nemen over de betrokkene en die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, tenzij de gegevens om legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele aanspraken verder moeten worden verwerkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: als u wilt dat uw gegevens door een ander bedrijf worden verwerkt, zal “Tramites Costa S.L.” u de overdraagbaarheid van uw gegevens in een exporteerbaar formaat verschaffen.

Indien toestemming is verleend voor een specifiek doel, heeft de gebruiker het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verbinden ons ertoe al deze rechten uit te oefenen binnen de wettelijke maximumtermijn (1 maand).

Als een gebruiker van mening is dat er een probleem is met de manier waarop “Tramites Costa S.L” zijn gegevens behandelt, kan hij zijn klachten richten aan de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of aan de overeenkomstige autoriteit voor gegevensbescherming, waarbij in het geval van Spanje het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming wordt aangeduid.

Bewaring van gegevens

De persoonsgegevens van Gebruikers die gebruik maken van het contactformulier of ons een e-mail sturen met een verzoek om informatie, worden verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om aan het verzoek om informatie te voldoen, of totdat de gegeven toestemming wordt herroepen.

De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt tot het einde van de contractuele relatie. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens is het noodzakelijke minimum en kan oplopen tot:

 • 4 jaar: wet op overtredingen en sancties in de sociale orde (verplichtingen inzake aansluiting, inschrijvingen, opzeggingen, bijdragen, betaling van lonen…); art. 66 en volgende van de algemene belastingwet (boekhouding…)
 • 5 jaar: art. 1964 Burgerlijk Wetboek (persoonlijke vorderingen zonder bijzondere tijdsbeperking)
 • 6 jaar: at. 30 Wetboek van Koophandel (boekhouding, facturen…)
 • 10 jaar: art. 25 van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • Geen tijdslimiet: uitgesplitste en anoniem gemaakte gegevens.

Van hun kant worden de gegevens van Gebruikers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief voor onbepaalde tijd bewaard, totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken.

Sociale netwerken

“Tramites Costa S.L.” heeft een profiel op enkele van de belangrijkste sociale netwerken op Internet (Facebook, Twitter), en erkent in alle gevallen verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van de gegevens van haar volgers, fans, abonnees, commentatoren en andere gebruikersprofielen (hierna, volgers) gepubliceerd door “Tramites Costa S.L.”.

Het doel van de gegevensverwerking door “Tramites Costa S.L.”, wanneer de wet het niet verbiedt, zal zijn om haar volgelingen te informeren over haar activiteiten en aanbiedingen, met alle middelen die het sociale netwerk toelaat, alsook om een gepersonaliseerde klantendienst te leveren. De rechtsgrondslag die deze behandeling legitimeert, is de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden herroepen.

In geen geval zal “Tramites Costa S.L” gegevens uit de sociale netwerken halen, tenzij de toestemming van de gebruiker specifiek en uitdrukkelijk voor dit doel is verkregen (bijvoorbeeld om een wedstrijd uit te voeren).

Vertrouwelijkheid

De door de gebruiker verstrekte informatie wordt in alle gevallen als vertrouwelijk beschouwd en mag niet voor andere dan de hierin beschreven doeleinden worden gebruikt. “Tramites Costa S.L.” verbindt zich ertoe geen informatie over de aanspraken van de Gebruiker, de redenen van het gevraagde advies of de duur van haar relatie met de Gebruiker bekend te maken of te onthullen.

Geldigheid

Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is opgesteld door CiberseguridadGlobal®, een gegevensbeschermingsbedrijf, per 15 oktober 2021, en kan variëren afhankelijk van wijzigingen in de regelgeving en jurisprudentie die zich kunnen voordoen, en het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de gegevens om het bijgewerkte document te lezen, om te allen tijde op de hoogte te zijn van zijn rechten en plichten in dit verband.